ჭანჭახი - ცუდი, ტალახიანი ამინდი
ჭაჭვი –(გურია) პეშვი
ჭიტინაი – (გურია) ჭუჭრუტანა, ჭიტინი – ჭუჭრუტანაში ყურება
ჭიღვა – (იმერეთი) პატარა წვრილი სარი
ჭიჭლა- (კახეთი)პატარა დოქი
ჭური – (გურია) ქვევრი